Privacybeleid

Skincare @ Maaike – uw specialistische praktijk, gevestigd aan De Tas 46, 2396 VM te Koudekerk aan den Rijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Maaike Mey is de Functionaris Gegevensbescherming van Skincare @ Maaike. Zij is te bereiken via maaike@skincaremaaike.nl of 071 – 341 0198.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Skincare @ Maaike verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam;
– Geslacht;
– Geboortedatum;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Skincare @ Maaike verwerkt gegevens op het gebied van gezondheid, medicatie en allergieën, indien door u aangegeven als zijnde van mogelijk belang voor een correcte uitvoer van de behandeling. Het niet verstrekken van deze gegevens kan nadelig zijn voor het resultaat van de behandeling.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Skincare @ Maaike verwerkt uw persoonsgegevens voor:

– het afhandelen van de facturatie/ uw betaling;
– het verzenden van onze nieuwsbrief;
– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– bij u afleveren van goederen en diensten;

– wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Skincare @ Maaike neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Skincare @ Maaike) tussen zit. Skincare @ Maaike maakt gebruik van Shedul (Content Management Systeem) en Mailchimp (verzending nieuwsbrieven).

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Skincare @ Maaike bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van tien jaar na het laatste aankoopmoment. Voor de digitale nieuwsbrief blijft u ten alle tijden aangemeld, deze kunt u desgewenst zelf stopzetten door in het mailbericht te klikken op ‘afmelden’.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Skincare @ Maaike verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Skincare @ Maaike gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@skincaremaaike.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Skincare @ Maaike wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Skincare @ Maaike neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@skincaremaaike.nl.

Scroll naar boven