Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen Skincare @ Maaike – uw specialistische praktijk (verder: dienstverlener) en de opdrachtgever. Alle door de dienstverlener gedane aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en incl. BTW, tenzij anders is aangegeven.

2. Inspanningen dienstverlener
De dienstverlener zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De dienstverlener zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de opdrachtgever inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De opdrachtgever moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de dienstverlener melden. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de dienstverlener (een gedeelte van) het afgesproken behandeltarief in rekening brengen. Bij annulering tussen 48 en 24 uur voor de afspraak mag de opdrachtgever de helft van het afgesproken behandeltarief in rekening brengen. Binnen 24 uur of bij no-show kan het hele behandeltarief in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever. De dienstverlener moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor de afspraak aan de opdrachtgever melden. Overmacht situaties waarbij logischerwijs niet in een eerder stadium kan worden afgezegd vormen een uitzondering op deze regelgeving. Indien de opdrachtgever meer dan vijf minuten later komt dan de afgesproken tijd mag de dienstverlener de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken behandeltarief berekenen. Bij aankomst meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd mag de opdrachtgever de afspraak annuleren en toch het gehele behandeltarief in rekening brengen.

4. Betaling
De opdrachtgever vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op haar website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn onder voorbehoud. De opdrachtgever dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pinbetaling te voldoen. Vaste klanten kunnen in overleg per overschrijving naar de bankrekening van de dienstverlener betalen. Er geldt een betalingstermijn van 8 dagen. Wordt deze betalingstermijn meer dan eens overschreden dan kan dienstverlener van de opdrachtgever verlangen toekomstige betalingen contant of per pinbetaling te voldoen.

5. Persoonsgegevens en privacy
De opdrachtgever voorziet de dienstverlener voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de dienstverlener aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De dienstverlener neemt de persoonlijke gegevens en eventuele van de opdrachtgever op in het klantenbestand. De dienstverlener behandelt de gegevens van de opdrachtgever vertrouwelijk en volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De dienstverlener zal gegevens van de opdrachtgever niet verkopen of verhuren aan derden. Bovenstaande geldt ook voor beeldmateriaal (voor- en nafoto’s).

6. Geheimhouding
De dienstverlener is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de opdrachtgever heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de dienstverlener verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
De dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de dienstverlener is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Ook is de dienstverlener niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, bij het niet naleven van de adviezen voor thuisverzorging. Tenslotte is de dienstverlener niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de opdrachtgever heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Garantie
De dienstverlener geeft de opdrachtgever 7 dagen garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
– De opdrachtgever na de behandeling andere producten dan de door de dienstverlener geadviseerde producten heeft gebruikt.
– De opdrachtgever na de behandeling de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
– De opdrachtgever het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf dagen heeft opgevolgd.
– De opdrachtgever de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
– De opdrachtgever de productverpakking heeft geopend of gebruikt.

9. Beschadiging en diefstal
De dienstverlener heeft het recht van de opdrachtgever een schadevergoeding te eisen indien de opdrachtgever meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De dienstverlener meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien de opdrachtgever een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de klacht, doch binnen twee dagen na ontdekking persoonlijk of schriftelijk worden gemeld aan de dienstverlener. De dienstverlener moet de klager binnen drie werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de dienstverlener de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klager aantoonbaar zinloos is geworden en de klager dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de dienstverlener en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de geschillencommissie van de brancheorganisatie schoonheidsverzorging te weten de ANBOS. De uitspraak van deze geschillencommissie is voor beide partijen bindend.

11. Behoorlijk gedrag
De opdrachtgever behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de opdrachtgever na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de dienstverlener het recht de opdrachtgever de toegang tot de praktijk te weigeren onder opgave van redenen.

12. Recht
Op elke overeenkomst tussen de dienstverlener en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Scroll naar boven